Polityka prywatności

z dnia

Polityka prywatności

Niniejsza polityka prywatności wyjaśnia zasady i zakres przetwarzania przez nas  danych osobowych, oraz informuje o przysługujących  prawach osobom , które te dane udostępniają a także określa obowiązki  administratora danych zgodnie z RODO tj. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dn. 27 kwietnia 2016r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

Administratorem danych jest:

Firma „MONA” Artur Traczyk z siedziba w Łomiankach, 05-092, przy ul. Poniatowskiego 22, NIP:524-030-65-86, regon: 006916272.

Przetwarzanie danych osobowych

W imieniu administratora zgodnie z zawartą umową powierzenia przetwarzania danych osobowych podmiotem przetwarzającym dane w rozumieniu art.4  pkt. 8 RODO będzie  Comarch SA z siedzibą w Krakowie, Al.Jana Pawła II 39a, zarejestrowana w KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0000057567, NIP: 677-00-65-406, reprezentowaną przez: Zbigniew Rymarczyk – Wiceprezes, Michał Bajcar-Prokurent.

Cel przetwarzania

„MONA” Artur Traczyk przetwarza dane swoich klientów w rozumieniu art .4 pkt. 7 RODO w celu prawidłowego wykonywania umów zawartych w ramach sklepu on-line o adresie internetowym: www.peruki-mona.pl Co oznacza, że dane te są potrzebne w szczególności do:

- zarejestrowania się w sklepie

- zawarcia umowy

- dokonania rozliczeń

- dostarczenia zamówionego przez Klienta towaru

- korzystania przez klienta sklepu z wszelkich uprawnień konsumenckich (np. odstąpienie od umowy, rękojmia).

-przesyłania informacji o nowościach i promocjach

 

Rodzaj przetwarzanych danych

Następujące dane osobowe będą przetwarzane:

1. dane identyfikacyjne:

- imię i nazwisko

- adres e-mail

- data urodzenia

- login

2. Dane adresowe:

- kod

- miasto

- ulica

- numer domu

3. historia komunikacji

4. historia logowania

Kategorie osób których dane osobowe dotyczą:

  1. Pracownicy firmy  „Mona” Artur Traczyk,

  2. Klienci sklepu www.peruki-mona.pl,

  3. Osoby kontaktowe

W związku z przetwarzaniem  danych osobowych wszystkim, których owe dane dotyczą przysługują następujące prawa

W każdej chwili można wycofać swoją zgodę na ich przetwarzanie- bez podawania przyczyny. Żądanie może dotyczyć wskazanego  celu przetwarzania np. wycofanie zgody na otrzymywanie informacji handlowych ale też może dotyczyć wszystkich celów przetwarzania. Wycofanie zgody co do wszystkich celów przetwarzania spowoduje, że zostanie usunięte twoje konto Użytkownika w sklepie, a twoje dane nie będą  przetwarzane. Wycofanie zgody nie wpłynie na dotychczas dokonane czynności. Jednocześnie w takim wypadku nie będzie już możliwe zawarcie żadnych umów za pośrednictwem sklepu.

W każdej chwili można wyrazić sprzeciw przeciwko przetwarzaniu  danych zarówno w całości jak i we wskazanym przez ciebie celu. Sprzeciw nie wpłynie na już dokonane czynności. Wniesienie sprzeciwu spowoduje usunięcie  konta Użytkownika w sklepie a  dane nie będą przez nas przetwarzane.

Można zażądać  ograniczenia przetwarzania danych osobowych czy to przez określony czas czy w określonym zakresie . Żądanie to nie wpłynie na dotychczas dokonane czynności.

W każdej chwili można zażądać poprawienia bądź sprostowania danych osobowych. Można to też zrobić samodzielnie logując się na swoje konto w sklepie.

Można żądać  przekazania posiadanych przez nas danych do innego podmiotu.

W każdej chwili można zażądać  informacji o zakresie przetwarzania przez nas danych osobowych.

Mamy obowiązek poinformować cię nie później niż w ciągu miesiąca od otrzymania każdego z żądań o podjętych przez nas działaniach.

Czas przechowywania danych osobowych

Dane osobowe przechowujemy do czasu usunięcia konta Użytkownika w sklepie. Usunięcie konta może nastąpić na  żądanie osób zainteresowanych , ale również w przypadku wycofania  zgody na przetwarzanie  danych, zgłoszenia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych.

W  sklepie pozostaną jedynie informacje archiwalne o zawartych transakcjach, których przechowywanie związane jest np. z przysługującymi  roszczeniami np. z tytułu rękojmi a także w związku z obowiązującymi  przepisami prawa.

Kontakt w sprawie danych osobowych

Wszelkie zgłoszenia czy żądania dotyczące danych osobowych można zgłaszać w następujący sposób:

Wiadomości e-mail na adres: kontakt@peruki-mona.pl

Telefonicznie: +48 (22) 353 82 52

listownie na adres: Mona Artur Traczyk. ul. Poniatowskiego 22, 05-092 Łomianki.

Zabezpieczenie przetwarzania danych osobowych

Firma „MONA” Artur Traczyk oświadcza ,że wybrała spółkę Comarch SA do przetwarzania danych swoich klientów, pracowników i osób kontaktowych biorąc pod uwagę wiedze fachową, wiarygodność i zasoby Comarch SA oraz jej ofertę w zakresie zapewnienia wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych w celu zagwarantowania możliwie największego bezpieczeństwa wszelkich danych osobowych.