Regulamin sklepu

z dnia

Regulamin sklepu internetowego PERUKI-MONA

 

I  Postanowienia ogólne i definicje

 

 1. Regulamin określa zasady sprzedaży i dostawy towarów realizowanych za pośrednictwem sklepu internetowego PERUKI-MONA, zwanego dalej Sklepem.
 2. Sklep prowadzi sprzedaż towarów dla osób fizycznych oraz dla przedsiębiorstw niezależnie od ich formy prawnej, zwanych dalej Klientami.
 3. Złożenie zamówienia przez Klienta  oznacza akceptację zasad zawartych w niniejszym regulaminie.
 4. Sklep internetowy PERUKI-MONA jest własnością oraz formą sprzedaży towarów prowadzoną przez firmę „MONA” Artur Traczyk z siedzibą w Łomiankach 05-092 ul. Poniatowskiego 22 o numerze NIP: 524-030-65-86 oraz Regon: 006916272.
 5. Minimalna kwota zamówienia składanego przez Klienta nie może być niższa niż 65 PLN brutto (słownie; sześćdziesiąt pięć złotych). Powyższa kwota nie obejmuje kosztów dostawy.
 6. Prezentowane przez Sklep ceny towarów są cenami brutto tj. zawierają podatek VAT , ale nie zawierają żadnych innych podatków i opłat o charakterze publiczno prawnym. Ceny nie zawierają także kosztów dostawy towarów.
 7. Obszarem działania Sklepu jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.

 

II Składanie zamówień

 

 1. Warunkiem złożenia zamówienia przez Klienta jest jego wcześniejsza rejestracja w komputerowej bazie danych Sklepu. Jest to równoznaczne z podaniem wszystkich danych potrzebnych do realizacji zamówienia lub (i) wystawienia faktury  VAT. W rezultacie rejestracji Klient określi swój login i hasło do osobistego konta Klienta. Klient w każdym czasie ma wgląd w swoje dane i możliwość ich poprawienia. Dane Klienta podlegają ochronie zgodnie z ustawa o ochronie danych osobowych.
 2. Zamówienie mogą składać jedynie osoby uprawnione do zawierania umów w imieniu Klienta.
 3. Składanie zamówienia polega na dodawaniu do wirtualnego koszyka wybranych towarów, poprzez kliknięcie przycisku „Dodaj do koszyka” umiejscowionego obok zdjęcia towaru Na następnym etapie składania zamówienia Klient wybierze, określony w rozdziale Dostawa, sposób dostarczenia towarów oraz formę płatności, spośród opisanych w rozdziale Płatności. Całe zamówienie jest finalizowane po naciśnięciu przycisku „Zamawiam”..
 4. Po złożeniu zamówieniu Klient otrzyma automatycznie na podany przez siebie adres email potwierdzenie przyjęcia zamówienia oraz jego numer – potrzebny na dalszym etapie realizacji zamówienia.
 5. Istnieje możliwość złożenia zamówienia na towary spoza oferty umieszczonej na stronach internetowych Sklepu

 

 

III Realizacja zamówień

 

 1. Weryfikacja zamówień nastąpi w kolejnych, trzech, roboczych dniach tygodnia. Celem weryfikacji zamówienia jest sprawdzenie dostępności zamówionych towarów oraz sprawdzenie poprawności danych niezbędnych do realizacji zamówienia..
 2. Po weryfikacji  i/lub uzgodnieniach Klient otrzyma pocztą elektroniczna informację o gotowości Sklepu do realizacji zamówienia.
 3. Realizacja zamówienia nastąpi  w dniu jego skompletowania i wysłania do Klienta, będzie to jednocześnie dzień wystawienia paragonu lub (i) faktury VAT. Sklep dołoży wszelkich starań, aby realizacja zamówienia nastąpiła w ciągu 7 dni roboczych od jego złożenia.
 4. W przypadku wybrania przez Klienta przedpłaty, jako formy płatności realizacja zamówienia  będzie wstrzymana do dnia wpłynięcia kwoty  równej  wartości zamówienia, wraz z kosztami przesłania towaru, na konto Sklepu.

 

 

IV Dostawa

 

 1. Klient ma prawo wyboru sposobu dostawy  spośród  wymienionych poniżej:
 1. za pośrednictwem Poczty Polskiej,
 2. za pośrednictwem firmy kurierskiej,
 3. bezpośredni odbiór z magazynu firmy „MONA” Artur Traczyk w Łomiankach 05-092 ul. Łąkowa 55.
 1. Koszt oraz termin dostawy w przypadku sposobu a) i b) pkt.1 uzależniony będzie od wewnętrznych regulaminów i cennika firm realizujących poszczególne dostawy i jest niezależny od Sklepu. Będzie znany Klientowi przy składaniu zamówienia.
 2. Koszt dostawy towarów ponosi Klient. Koszt dostawy będzie doliczany do wartości zamawianych towarów.
 3. Sklep ponosi odpowiedzialność za niedostarczenie zamówionych towarów lub opóźnienie w dostawie, jeżeli wymienione zdarzenia nastąpiły z winy sklepu. Sklep dołoży wszelkich starań do wyjaśnienia  problemów związanych z dostawą towarów do Klienta.
 4. W przypadku, gdy Klient odmawia odebrania zamówionego towaru z jakiegokolwiek powodu, będzie on zobowiązany do zwrotu kosztów przesłania towarów poniesionych przez Sklep na podstawie wezwania firmy „MONA” Artur Traczyk.

 

V Płatność

 

 1. Klient ma prawo  wyboru   poniższych form płatności:
  1. gotówką w magazynie firmy „MONA” Artur Traczyk,
  2. za zaliczeniem pocztowym,
  3. gotówką przy dostawie przez kuriera,
  4. przedpłata przelewem na konto firmy „MONA” Artur Traczyk o numerze;

  96 1500 1012 1210 1018 2893 0000  w Santander Bank Polska S.A.

 1. inna po uzgodnieniu.
 1. Płatności wymienione pod lit. d) pkt.1 powinna mieć zastosowanie dopiero po     otrzymaniu od Sklepu informacji o gotowości do realizacji zamówienia.
 2. Możliwość płatności w drodze potrącenia jest wyłączona.

 

VI Zwroty i reklamacje

 

 1. Zgodnie z ustawą z dn., 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta Klient ma możliwość odstąpienia od zakupu zamówionego towaru w terminie 14 dni od dnia otrzymania przesyłki - bez podania przyczyny. Informacja o odstąpieniu od zakupu należy wysłać na adres mailowy: kontakt@peruki-mona.pl. Zwracany towar należy niezwłocznie (nie później niż 14 dni od wysłania informacji o odstąpieniu od zakupu) dostarczyć do Sklepu na adres magazynu : Łomianki 05-092, ul. Łąkowa 55 wraz z podaniem numeru dokumentu potwierdzającego uprzednią sprzedaż.
 2. W przypadku stwierdzenia wad lub niezgodności pomiędzy oferowanym a otrzymanym towarem Sklep przyjmie reklamację do rozpatrzenia. Gdy jest ona zasadna produkt zostanie wymieniony lub zostanie zaproponowany zamiennik. Klient może również wybrać z oferty inny produkt o tej samej wartości lub otrzymać zwrot zapłaconej za reklamowany towar kwoty w całości lub części. Rozpatrzenie reklamacji nastąpi nie później niż 14 dni od jej wpłynięcia.
 3. Reklamacja powinna być zgłoszona niezwłocznie po wykryciu wad lub niezgodności w formie pisemnej na adres mailowy: artur@mona.biz.pl.
 4. Reklamacji nie podlegają uszkodzenia mechaniczne lub wynikłe z niewłaściwego użytkowania produktu oraz naturalnego zużycia.
 5. Sklep przeleje kwotę za zwracane towary niezwłocznie po ich otrzymaniu od Klienta w formie mającej miejsce przy zakupie lub uzgodnionej z Klientem.
 6. Kwota zwrotu obejmuje  wartość zwracanych towarów oraz koszty przesyłki realizowane przez Pocztę polską SA..

 

VII Postanowienia końcowe

 

 1. Sklep dołoży wszelkich starań, aby oferta cenowa prezentowana na stronach sklepu była ciągle aktualna, a prezentowane towary były dostępne w ciągłej sprzedaży.
 2. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu.
 3. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Kupującego. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Sklep deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.
 4. Wszelkie spory wynikłe pomiędzy Sklepem a Klientem będą rozstrzygane na drodze polubownej, a jeżeli mediacja nie dojdzie do skutku przez sąd właściwości ogólnej dla firmy „MONA” Artur Traczyk w wypadku przedsiębiorstw lub sąd dogodny dla klienta będącego osobą fizyczną.